پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

علامه

آدرس: اهواز اخر اسفالت جنب بازارچه صدف

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۵۵۱۷۳۱۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست