پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

علوم

آدرس: اهواز-شهراهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور

تلفن تماس: ۹۱۴۶۲۷۹۸۸۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست