پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / بینایی سنجی

عماد زاده

آدرس: مشهد- چهارراه دکترا جنب قنادی طباطبایی ساختمان ابن سینا

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۴۳۸۶۰۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست