پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

غریباوی

آدرس: سربندر،بلوکیا،بلوار شیخ فضل الله نوری،جنب عکاسی رخشانزاده

تلفن تماس: ۹۳۷۴۰۴۸۲۱۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست