پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

فریده بهبهانی

آدرس: بهبهان كمربندي جنب فرمانداري

تلفن تماس: ۶۱ – ۴۲۲۲۲۰۷۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست