پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / سینما

فلسطین

آدرس: خیابان زند شیراز

تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۲۴۶۶۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست