پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

کیمیا (اهواز)

آدرس: نادری خ مسلم جنوبی جنب مدرسه دخترانه عفت

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۲۲۱۵۲۲۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست