پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

کیمیا

آدرس: دزفول خيابان طالقاني كوچه سيم دشت روبروي مسجدعاملي

تلفن تماس: ۶۱ –۴ ۲۲۵۴۰۶۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست