پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / سینما

مجتمع سینمایی

آدرس: اصفهان- کاشان-خیابان شهید رجایی-نرسیده به میدان۱۵ خرداد-

تلفن تماس: ۰۳۱۵۵۴۴۲۷۱۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست