پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

مرداد

آدرس: حصیراباد(خیابان کارون)خیابان ۳اصلی،فیزیوتراپی مرداد

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۴۴۴۰۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست