پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

مهر

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان دانشور شرقی

تلفن تماس:  ۰۶۱۳۳۳۳۹۴۷۴ / ۰۶۱۳۳۳۳۹۴۷۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست