پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

موعود

آدرس: رامشير خ ۲۲ بهمن جنب بانك تجارت

تلفن تماس: ۶۱ – ۴۳۵۹۳۰۷۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست