پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان لرستان / استخر

نساجی

آدرس: لرستان- بروجرد- استخر کارخانجات نساجی

تلفن تماس: ۰۶۶-۴۲۴۴۹۵۵۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست