پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

نشاط

آدرس: اهواز  /  گلستان خیابان نبش اقبال روبروی بیمارستان گلستان مجتمع ابن سینا طبقه۵

تلفن تماس: ۹۱۷۳۹۱۷۱۰۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست