پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / شنوایی سنجی

نگاه نو

آدرس: قم- ۷ تیر بعد از ک۶۱ پ۴۴۳

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۶۶۱۷۳۶۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست