پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ورزش اهواز

آدرس: اهواز، گلستان، خیابان فروردین، خ بهمن،پلاک۲۷مرکزبایوبیدفیوبدتراپی

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۲۰۱۷۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست