پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان هرمزگان / کار درمانی

پویا

آدرس: بندر عباس- چهار راه بازمان پاساژ ناحیه طبقه ۲

تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۲۳۷۶۳۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست