پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / سینما

پیام

آدرس: خیابان زند شیراز سینما پیام

تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۳۰۱۴۱۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست