پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / گفتار درمانی

گفتاردرمانی

آدرس: تاکستان- انتهای خ بازیار بهزیستی امید

تلفن تماس: ۰۲۸۳۵۲۴۹۰۲۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست