پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان بوشهر
استان بوشهر
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان بوشهر

استان بوشهر / شنوایی سنجی

طنین اطلاعات بیشتر

آدرس: بوشهر-خ سنگی درمانگاه محمدرسولله تلفن تماس: ۹۱۷۸۷۳۴۱۰۹

استان بوشهر / شنوایی سنجی

باستین اطلاعات بیشتر

آدرس: کنگان-بلوارامام خمینی جنب پل هوای تلفن تماس: ۹۱۷۸۷۰۳۱۳۵

استان بوشهر / شنوایی سنجی

پزواک اطلاعات بیشتر

آدرس: بوشهر-خ سنگی جنب سازمان خون تلفن تماس: ۷۷-۳۳۳۴۲۱۸۰

استان بوشهر / شنوایی سنجی

اوان اطلاعات بیشتر

آدرس: گناوه-خامام خمینی درمانگاه امام خمینی تلفن تماس: ۹۰۱۰۲۱۷۵۷۱

استان بوشهر / بینایی سنجی

تک اپلیک اطلاعات بیشتر

آدرس: بوشهر-خیادگارامام ساختمان نور تلفن تماس: ۷۷۳۳۵۶۲۶۶۳

استان بوشهر / بینایی سنجی

سینومه اطلاعات بیشتر

آدرس: بوشهر-خ شماعی زاده تلفن تماس: ۷۷۳۳۵۵۳۹۶۰

استان بوشهر / بینایی سنجی

محمودرضای اطلاعات بیشتر

آدرس: بوشهر-خمطهری نرسیده سه راه باهنر تلفن تماس: ۷۷۳۳۵۵۵۶۸۶

استان بوشهر / گفتار درمانی

خلیج فارس اطلاعات بیشتر

آدرس: بوشهر-خ۲۲بهمن خشهیدماهینی نبش ک تلفن تماس: ۹۱۳۶۵۱۸۶۸۰

استان بوشهر / گفتار درمانی

مصیب اطلاعات بیشتر

آدرس: بوشهر-باغ زهراکعرفان۲ تلفن تماس: ۹۱۶۴۲۲۱۸۷۴

استان بوشهر / گفتار درمانی

باران اطلاعات بیشتر

آدرس: جم-شهرک نفت شهرک توحیدمرکزتوانبخشی جم تلفن تماس: ۹۱۷۱۲۰۹۴۵۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست