بررسی کیفیت زندگی معلولین ضایعه نخاعی زلزله سال ۱۳۸۲ شهرستان بم

بررسی کیفیت زندگی معلولین ضایعه نخاعی زلزله سال ۱۳۸۲ شهرستان بم

نویسنده . نوشته شده در مقالات سلامت 154 بدون نظر

 ضایعه نخاعی از جمله ناتوانی هایی است که تاثیرات بسیار گستردهای بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا گذاشته و زندگی
بیمار را دچار مشکالت عدیده ای میکند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی معلولین ضایعه نخاعی زلزله شهرستان
بم انجام گرفت.
روش مطالعه: این تحقیق یک پژوهش توصیفی- مقطعی میباشد که جامعه پژوهش آن را معلولین ضایعه نخاعی حادثه دیده از زلزله
بم تشکیل میدهند. در این مطالعه ۶۱ نفر از معلولین ضایعه نخاعی زلزله شهرستان بم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه WHOQOL سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نسخه ۱۶ نرم افزاری آماری SPSS و نیز آزمونهای تی مستقل و تی تک گروهی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد بین ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی در معلولین ضایعه نخاعی حادثه دیده از زلزله
بم با این مؤلفه ها در جامعه نرمال ایرانی اختالف معناداری وجود دارد. همچنین بین برخی خصوصیات دموگرافیک از جمله وضعیت
تأهل، سن و میزان تحصیالت با برخی از مؤلفههای کیفیت زندگی ارتباط معناداری )۸۱/۸ > P )مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که میانگین نمرات به دست آمده در تمام سطوح کیفیت زندگی معلولین ضایعه نخاعی زلزله
بم اختالف معنا داری )۸۱/۸ > P )با جامعه نرمال ایرانی دارد و نمرات مربوط به تمام ابعاد کیفیت زندگی این معلولین پایینتر از
میانگین کیفیت زندگی جامعه نرمال ایرانی بود. در نهایت اینکه معلولین ضایعه نخاعی زلزله شهرستان بم از کیفیت زندگی مطلوبی
برخوردار نبودند.

   ضایعه نخاعی-بم فایل pdf

دیدگاهتان را بنویسید